Hledáte JINOU únikovou hru? Zde jste správně!

  • Čeština
  • English

Všeobecné obchodní podmínky

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Všechny únikové hry DeCrypt v Praze jsou provozovány společností DeCrypt s.r.o., se sídlem Branická 264/16, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 04126157, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C 242773 (dále jen “Společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
1.2 Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti www.decrypt.cz.
1.3 VOP jsou také k nahlédnutí u průvodců her v jednotlivých provozovnách Společnosti.

2 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované Společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry a faktického hraní hry (dále jen “Účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny průvodce příslušné únikové hry, může být vyloučen z prostorů Společnosti na základě rozhodnutí průvodce či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.
2.2 Vstupem do provozovny se Účastník dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu (dále jen „Návštěvní řád“) a pokynů průvodce únikové hry. Návštěvní řád je zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.decrypt.cz a vyvěšen v provozovnách Společnosti na viditelném místě.
2.3 Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Za Účastníky mladší 18 let mají zodpovědnost jejich zákonní zástupci nebo jejich doprovod, který musí být starší 18 let.
2.4 Únikové hry provozované Společností mohou obsahovat napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí daného příběhu pro navození atmosféry a žádný z Účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou Účastníci monitorováni zkušeným průvodcem dané hry, a to buď prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry, případně oběma způsoby.
2.5 Pokud by měl jakýkoliv Účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento Účastník by měl tuto skutečnost sdělit průvodci dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý Účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
2.6 Jakýkoliv z Účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním Účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní Účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí průvodce, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv Účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí průvodce, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.
2.7 Pokud bude jakýkoliv Účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí průvodce či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení průvodce či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.
2.8 Účastníkům není povoleno vstupovat do prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných Účastníků či pracovníků Společnosti. V prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných Účastníků.
2.9 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti, které do prostoru vnesou, v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce pořízených za tímto účelem. Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.
2.10 Ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat průvodce hry. Společnost se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.

3 OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1 Provedením rezervace a uhrazením vstupného únikové hry Účastník vstupuje se Společností do smluvního vztahu, resp. uzavírá smlouvu o hře.
3.2. Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Společnosti či v prostorách Společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob či právě probíhající marketingové akce. Maximální cena jedné únikové hry je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti a k nahlédnutí v prostorách Společnosti, kde je k dispozici Ceník.
V případě, že Účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí Účastníka dojde ke změně počtu hráčů/změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně Účastníka se Účastníkovi nevrací.
V případě, že Účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a hru uhradí předem a následně na základě rozhodnutí Účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, Účastník je povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit.
Vstupné může být uhrazeno na místě v hotovosti nebo platební kartou.
3.3 Rezervaci termínu je možné provést na webu www.decrypt.cz, telefonicky na čísle 778 055 533 nebo čísle 222 363 647 nebo e-mailem na rezervace@decrypt.cz. Účastník je oprávněn si zvolit z následujících variant úhrady: (i) úhrada na místě konání únikové hry v hotovosti nebo platební kartou (ii) úhrada převodem na účet Společnosti předem.
3.4 Pokud Účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru méně než 24 hodin před zahájením rezervované únikové hry, Společnost je oprávněna Účastníkovi naúčtovat částku až do výše celkové ceny případného voucheru.
3.5 Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení Společnosti.
3.6 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/firemní akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď e-mailem na adresu info@decrypt.cz nebo telefonicky: +420 222 36 36 47.
3.7 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry podle pokynů uvedených v uvedeném v informativním mailu/SMS zaslaném Společností předem v čase rezervace, nejdříve však 10 minut předem. Pokud se dostaví dříve, může být průvodcem hry požádán, aby prostory opustil neboť by mohlo dojít k prozrazení principů únikové hry.
3.8 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění Účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost Účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že Účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru se zkrácením časového limitu a nebo v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení průvodce hrou či vedení Společnosti.
3.9 Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit a navrhnout přesunutí rezervace na základě dohody s Účastníkem s ohledem na časové možnosti Účastníka, pokud jsou důvodem technické problémy nezaviněné Společností, ale zásahem třetích stran nebo vyšší mocí a to vždy neprodleně, jakmile se o takové skutečnosti dozvěděla a pokud taková skutečnost objektivně brání v odehrání hry Účastníkem. Pokud se Společnost s Účastníkem nedohodne na novém termínu rezervace, Účastník je v takovém případě oprávněn vyžadovat plnou náhradu vstupného, pokud ho uhradil předem.

4 PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Společnosti je přísně zakázáno kromě prostor recepce po hře. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Průvodce hry Vám rád zhotoví upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.
4.2 Účastníci jsou tímto Společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosíme je, aby tak zachovali unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním Účastníkům. Naopak recenze a hodnocení hry a přístupu Společnosti a průvodců k Účastníkům bez prozrazení informací o obsahu jednotlivých únikových her, jak je v tomto bodě výše uvedeno, jsou vítány.

5 VOUCHERY

5.1 Vouchery vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Dárkovým voucherem je držitel, který voucher předloží v kterékoliv z provozoven, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob.
5.2 Není-li na dárkovém voucheru uvedeno jinak, dárkový voucher platí po dobu čtyř měsíců ode dne vystavení. Toto ustanovení se netýká marketingových akcí a slev na propagačních materiálech Společnosti.
5.3 Ceny dárkových voucherů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového voucheru převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit. Toto ustanovení se netýká voucherů a dárkových poukazů apod. vydaných třetími stranami pro využití v únikových místnostech Společnosti.
5.4 Dárkový voucher nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Společností ani jinými akcemi třetích stran.

6 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich Uživatele.
6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd..
6.3 Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti či na tištěných marketingových materiálech. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.
6.4 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.
6.5. Společnost neručí za informace a obsah webových prezentací, marketingových materiálů či informací uváděných třetími stranami, které třetí strany o Společnosti publikují.
6.5 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti.
6.6 Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
6.7 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Společnosti vůči Účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného Účastníkem za použití služeb nabízených Společností.

7 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

7.1. Jakékoliv osobní údaje o Účastnících (dale jen “osobní údaje”) únikových her provozovaných Společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a dalšími na to navazujícími právními předpisy (dále jen „předpisy o ochraně údajů“).
7.2. Společnost je povinna:
a) užít spravované osobní údaje pouze pro účely plnění plynoucí ze smlouvy,
b) provádět jakékoliv operace představující zpracování osobních údajů pouze v rámci předpisů o ochraně údajů, případně na základě pokynů Účastníků,
c) po uplynutí zákonem stanovené archivační doby osobní údaje neuschovávat a zničit/vymazat je bezodkladně po splnění, vyúčtování svého závazku vůči Účastníkovi, neobdrží-li Účastníka výslovný písemný pokyn k uložení osobních údajů,
d) nepředávat osobní údaje žádnému dalšímu subjektu, nejedná-li se o oprávněný zájem (např. řešení pojistné události),
e) po dobu nezbytného užívání osobní údaje řádně a dostatečně zabezpečit proti jejich získání jakoukoliv nepovolanou osobou, včetně zajištění toho, aby k osobním údajům měli přístup jen ti její zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci při plnění závazku plynoucího z uzavřené smlouvy,
f) zavázat své zaměstnance povinností mlčenlivosti o osobních údajích Účastníků,
g) zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
h) zajistit schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
i) bezodkladně Účastníkovi oznámit každé případné získání předaných údajů jakoukoliv nepovolanou osobou nebo jejich jiné zneužití.
7.3. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány třetími stranami za konkrétním účelem pouze a jmenovitě:
a) pro účely elektronické komunikace s Účastníky (TouchWARE, s.r.o.)
b) pro účely rezervací her (Reservanto, s.r.o.)
c) pro účetní účely (bfinance accounting s.r.o.)
d) pro případy pojistných událostí (Allianz pojišťovna, a.s.)
e) v případě ústního souhlasu uděleného všemi Účastníky po hře fotografii, datum a čas odehrání hry spolu s časem úniku americké společnosti facebook.
Žádnému dalšímu subjektu není Společnost oprávněna osobní údaje Účastníka bez jeho předchozího písemného souhlasu předat.V Praze dne 1.1.2021
Drahomíra Vandrovcová
Jednatelka DeCrypt,s.r.o.